Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. Poprawa estetyki parku miejskiego przez ograniczenie liczebności ptaków na terenie Skweru Niepodległości poprzez ich płoszenie metodą sokolniczą.


Lokalizacja

Skwer Niepodległości i przylegające do niego ulice:  Al. Królewska, Al. Mała, ul. Piłsudskiego i ul. Czartoryskich.

Skrócony opis

Poprawa estetyki parku miejskiego przez ograniczenie liczebności ptaków na terenie Skweru Niepodległości poprzez ich płoszenie metodą sokolniczą.

Opis projektu

Projekt zakłada ograniczenie liczebności ptaków z rodziny krukowatych – głównie
gawronów zakładających gniazda w koronach drzew  na terenie Skweru Niepodległości i
przylegających do niego ulic: Al. Królewska, Al. Mała, ul. Piłsudskiego i ul. Czartoryskich. Celem
działania jest poprawa estetyki i warunków sanitarnych terenu będącego miejscem
wypoczynku mieszkańców i odwiedzających miasto turystów, oraz organizacji imprez
kulturalnych, wystaw itp. Zdejmowanie gniazd (koniec lutego) i płoszeniu ptaków (III-IV)
skutkuje tym iż gawrony nie zakładają na przedmiotowym terenie gniazd i nie zanieczyszczają
terenu. Obserwuje się jednak, iż ptaki po zaprzestaniu płoszenia powracają (w okresie
czerwiec-sierpień oraz w okresie jesienno-zimowym) na  Skwer Niepodległości i wykorzystują go jako noclegowisko i żerowisko. Dlatego należy przeprowadzić dodatkowo dopłaszanie ptaków przy użyciu ułożonych do tego celu ptaków drapieżnych w okresie VI-XII, w tym również w godzinach nocnych.
Zadanie obejmowałoby następujące działania:
1. Przeprowadzenie akcji edukacyjnej dot. prawidłowego dokarmiania ptaków.
2. Zdjęcie gniazd ptasich z koron drzew metodą alpinistyczną w terminie do 28 lutego 2022 r.,
3. Płoszenie ptaków metodą sokolniczą przy użyciu ptaków drapieżnych w okresie od 1 marca
do 30 kwietnia 2022 r. (61 dni) – należy uzyskać pozwolenie od Dyrektora Regionalnego RDOŚ
w Lublinie,
4. Dopłaszanie ptaków w okresie VI-XII 2022 r. (około 30 dni - do wykorzystania w zależności
od potrzeb) – również należy uzyskać pozwolenie od Dyrektora Regionalnego RDOŚ w Lublinie.
Działania trzeba będzie uzgodnić z podmiotem odpowiedzialnym za ochronę zabytków i opiekę
nad zabytkami: Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego bądź Konserwatorem zabytków.
Dodatkowo za objęciem terenu ponadstandardowymi działaniami przemawia fakt, iż na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  z dnia 31 maja 2021 r. (Dz.U.2021.1019).  pasy drogowe m.in. al. Mała, al. Królewska i park miejski  - Skwer Niepodległości, weszły w obszar szczególnej ochrony jako Pomnik Historii „Puławy – zespół pałacowo-parkowy”.
Sokolnicza metoda płoszenia jest działaniem opartym na naturalnym zachowaniu-instynktowi lęku przed drapieżnikami. Jest to metoda bezkrwawa. Do innych (nienaturalnych) metod (dźwięki, makiety itp.) ptaki się przyzwyczają.

Uzasadnienie

Realizacja projektu jest ważna dla całej społeczności Miasta Puławy jak również odwiedzających go turystów. Zrewitalizowany Skwer Niepodległości jest wizytówką Miasta, stanowi niejako przedsionek do terenu zespołu rezydencyjnego XX Czartoryskich i winien służyć rekreacji, spacerom, organizacji imprez. Ograniczenie liczebności ptaków poza poprawą warunków sanitarno-estetycznych miejsca, zmniejsza wydatkowane przez Miasto środki na czyszczenie ławek i nawierzchni, ponadto ograniczy destrukcyjne działanie odchodów ptaków na zieleń i małą architekturę Skweru oraz umożliwia wykorzystanie terenu Skweru zgodnie z przeznaczeniem. Akcję prowadzono w minionych latach i dała ona wymierne korzyści (ptaki wyemigrowały ze Skweru, zmniejszyła się liczba lęgów w następnych latach), oraz spotkała się z pozytywnym odbiorem społecznym, brak realizacji ww. działań w roku 2021 zaskutkowało powrotem ptaków.    

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Poprawa estetyki parku miejskiego przez ograniczenie liczebności ptaków na terenie Skweru Niepodległości poprzez ich płoszenie metodą sokolniczą.